Služby

Využijte naší speciální nabídky

Spolu s našimi členy z Ekotema Sustainability Network jsme si pro vás připravili nové balíčky služeb, které jsou určeny pro malé, střední i velké firmy z různých průmyslových odvětví. Díky nim objevíte nové způsoby, jak ušetřit za odpady, splnit legislativní požadavky z oblasti životního prostředí, zavést nejlepší dostupné technikyoptimalizovat náklady nebo najít nové odborné zaměstnance. Budete tak napřed před vaší konkurencí. Nyní za zvýhodněné ceny!

Pro jednotlivce nabízí unikátní kariérní poradenství s možností vyhledání a získání vysněného pracovního uplatnění.

Industrial Upcycling

Chcete generovat odpad nebo profit? Rádi bychom vám představili světový koncept nazvaný Industrial Upcycling, který se zabývá využíváním existujících zdrojů a jde tak ruku v ruce s tzv. odpadovou pyramidou. Na prvním místě je vždy předcházení vzniku odpadů.

Ekotema Plus

Balíček Ekotema Plus řeší komplexně všechny oblasti životního prostředí. Společně se podíváme na odpadové hospodářství, vodní hospodářství, hospodaření s energiemi, ochranu ovzduší aj. Odhalíme tak příležitosti k úsporám a zajistíme soulad s legislativou.

Kariérní poradenství & headhunting

Nastartujte svou kariéru v oborech ekologie, udržitelný rozvoj nebo životní prostředí. Unikátní inside pohled vám poskytnou přímo profesionální konzultanti/auditoři ekologie, udržitelnosti. Pro firmy nabízíme odborný headhunting specializovaných profesí z oblasti životního prostředí.

Standardně poskytujeme služby v těchto oblastech:

Průmyslová ekologie

Standardně poskytujeme služby v těchto oblastech:

Nakládání s odpady

Vedení provozní evidence odpadů; Vyhotovení ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady Vytvoření štítků a ILNO; Vyhotovení žádosti o povolení provozu zařízení vč. provozních řádů a projednání příslušným úřadem státní správy; Vyhotovení interních směrnic, návodů, pravidel

Obalové hospodářství

Vyhotovení periodického hlášení AOS – EKOKOM

Ochrana ovzduší

♦ Evidence a kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb.; ♦ Vyhotovení žádosti o povolení provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší vč. provozních řádů a projednání s příslušným úřadem státní správy; ♦ Zpracování bilance organických rozpouštědel (VOC); ♦ Vypracování ročního hlášení vyjmenovaných zdrojů k 31.3. daného roku do elektronického úložiště ISPOP.

Ochrana vod

♦ Vyhotovení žádosti o povolení žádosti k nakládání s povrchovými/podzemními vodami, vypouštění odpadních vod do kanalizace vč. provozních řádů a projednání příslušným úřadem státní správy; ♦ Vypracování havarijního plánu v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. vč. provedení školení; ♦ Zpracování/aktualizace provozních řádů k vodním dílům; ♦ Vypracování povodňových plánů pro právnické osoby; ♦ Vypracování ročních hlášení o vodní bilanci vč. poplatkových hlášení k 31. 1. daného roku do elektronického uložiště ISPOP.

Ekologická újma

Vypracování základního hodnocení rizik ekologické újmy v souladu se zákonem č. 167/2008 Sb. 

Prevence závažných havárií

Vypracování protokolu o nezařazení objektu v souladu se zákonem č. 224/2015 Sb. 

Chemické látky a směsi

Vypracování provozní evidence (registr) chemických látek a směsí vč. vybraných povinností z legislativy; ♦ Posouzení chemických látek/směsí z pohledu navazujících povinností; ♦ Překlady bezpečnostních listů; ♦ Zajištění nakládání s chemickými látkami a směsmi osobou odborně způsobilou dle § 44 b zákona č. 258/2000 Sb. vč. provedení školení; ♦ Vyhotovení identifikačních štítků chemických látek/směsí; ♦ Vypracování pravidel, příručky pro nakládání s chemickými látkami a směsmi.

Závazné povinnosti OŽP

Vyhotovení, periodická aktualizace závazných legislativních povinností z oblasti OŽP. Individuálně přizpůsobené na provozní podmínky zákazníka. 

ISO 14 001

Poradenství, konzultace, příprava na certifikaci systému managementu vč. školení interních auditorů 

Ekologický audit

Provedení důkladného auditu zaměřeného na všechny (nebo pouze vybrané) složky životního prostředí a jejich soulad s legislativou; ♦ Provedení předauditní kontroly OŽP (vhodné před auditem třetí strany nebo před nahlášenou kontrolou orgánů státní správy).  

Odborné školení

Tvorba a realizace online/offline školení podnikové ekologie, legislativy OŽP a povinností pro malé/střední/velké firmy 
Ostatní služby

Pomůžeme vám i v dalších věcech

Certifikace GREEN BRANDS

Provedeme vás celým procesem certifikace značky GREEN BRAND, na jejímž konci bude získání této certifikace pro váš produkt nebo značku.

Informační náskok

Zabýváme se tvorbou obsahu (obsahový marketing) a publicistickou činností v oblastech udržitelného rozvoje, ekologie a životního prostředí. Vytváříme články, texty, analýzy, rešerše nebo rovnou celý magazín či brožuru.

Řízení lidských zdrojů

Headhunting odborníků, specialistů v oblasti udržitelnosti, ekologie, životního prostředí. Kariérní poradenství, osobní rozvoj pro studenty, absolventy i zkušené matadory.

Dejte o sobě vědět

Publikujte váš příklad dobré praxe, zajímavost, novinky/aktuality z vašeho provozu nebo obce v našem Envimagazin.cz. Populárně naučný portál tvořený přímo podnikovými ekology a poradci.
Naše odbornosti

Proč si vybrat právě nás?

Veškeré výše uvedené služby jsou zajišťovány zkušenými podnikovými ekology s mnohaletou praxí. Na vyžádání rádi poskytneme profesní certifikace a veškerá odborná oprávnění.
Image